Quang Vũ kể chuyện #2

Nguyên nhân sâu xa của mọi thành bại nằm ở tính lý luận.

Trình độ lý luận quyết định tầm mức của sự phát triển

Tầm quan trọng của lý luận

Tư duy phát triển

Trên cơ sở lấy Việt Nam làm trung tâm điểm, thu hút tinh hoa văn hóa có chọn lọc từ mọi nơi trên thế giới đổ về. Đặc biệt chú trọng tính tiếp biến văn hóa với các nền văn minh lớn


Nghiên cứu lý luận

Con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển

Mọi hoạt động kinh tế là nhằm phục vụ lợi ích của con người, vừa quan tâm đến hiệu quả kinh tế, đồng thời đảm bảo tính chất xã hội và văn hóa.

Chuyển đổi các giá trị văn hóa thành lợi ích

Khai thác văn hóa như một nguồn lực đặc biệt để phát triển kinh tế – xã hội, nhất là phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa và du lịch văn hóa…

Văn hóa là nguyên nhân, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

Truyền bá văn hóa

Giới thiệu, truyền bá văn hóa, văn học, nghệ thuật, đất nước, con người Việt Nam với thế giới.

Xây dựng một số trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và trung tâm dịch thuật, quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.

Tiếp thu những kinh nghiệm tốt về phát triển văn hóa của các nước, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc sắc của nước ngoài với công chúng Việt Nam. 


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *